Historie obce

Historie obce

První písemná zmínka

Roku 1380 prodal Václav z Újezdce poplužní dvůr v Újezdci a Dřísech Rudolfu z Račiněvsi - dle "Zbytky desk zemských I", str. 461 : (Wenc. de Ugezdczye) ... curiam arat. in Ugezdczy, in Drzissech (intabulat Rodolfo de Racziniewsi).

 

Druhá písemná zmínka

Roku 1406 dle Urbáře břevnovského "vesnice Újezdec platí kuřata, vejce a sýry mýtu v Chlumíně" (Vgezdecz villa solit pullos, ova et caseos pro thelonco in Chlumin).


Majitelé

1406 - dvůr Újezdec a městečko Chlumín koupil klášter v Břevnově
1421 - za husitství Újezdec zabralo Staré Město pražské
1547 - po potlačení stavovského odboje Újezdec dočasně propadl králi Ferdinandu I.
1620 - po porážce stavovského povstání zkonfiskován, později součást panství Obříství


Archeologické nálezy

ztracené

- nádobka z pozdní doby kamenné (kultura řivnáčská nebo keramiky nálevkovitých pohárů)
- snad zvoncovitý pohár z pozdní doby kamenné (kultura zvoncovitých pohárů)
zmínky v dílech:
Stocký A. - Pravěk země české 1. Věk kamenný, Praha 1926
Šanovec R. - Po stopách pravěké kultury na Mělnicku, Mělník 1938
Hájek L. - Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách, Archeologické studijní materiály 5, Praha 1968

uložené

- džbánek dvojkonického těla se dvěma oběžnými rýhami pod hrdlem (snad z kostrového hrobu) ze starší doby bronzové (kultury únětické). Uložen v Regionálním muzeu Mělník, inv.č. Pr 1006.
zmínky v publikaci:
Sklenář K. - Vlastivědné muzeum v Mělníku - katalog pravěké sbírky, 1966


Sčítání lidu 1890

Napočteno 32 domů a 201 obyvatel - všichni české národnosti, z toho 199 katolíků a 2 evangelíci, z toho 169 umělo číst a psát, 3 uměli jen číst a 29 neumělo číst ani psát.

Sčítání lidu 1900

Napočteno 33 domů a 202 obyvatel, v obci v tu dobu byla cihelna, smíšený obchod, dva hostince, dva výčepy kořalky, prodej tabáku a dvě kovárny.


Literatura

Profous Antonín - Místní jména v Čechách, Praha 1954
Hyšman Filip, Paroubek Otakar - Popis okresního hejtmanství slánského, Praha 1887
Böhm Ludvík - Královské věnné město Mělník a okres mělnický, Mělník 1892
Špecinger Otakar - Kralupsko. Rodný kraj mistra Antonína Dvořáka, Kralupy 1949
Sklenář Karel - Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku, Okresní muzeum Mělník 1982
Zápisy z obecního zastupitelstva v Újezdci 1928 - 1947, Státní oblastní archiv Mělník.
 

Matrika Hostín
Titulní stránka matriky fary v Hostíně, kde se zapisovalo narození dětí i z Újezdce, tehdy Augezdetz.
Matriční kniha
 
Typický zápis z matriky
Pro zajímavost přepis 1. řádku: Z augezdce 14. dito pokrztieno ditie gmenom Antonin... (důkaz náročnosti bádání v matrikách).

zápis z matriky

Újezdec kolem roku 1830

Historie naší obce Historie naší obce

Hospoda v roce 1901
Historie obce
 
Kaplička roku 1917
Historie obce
 
Kaplička roku 1926
Historie obce
 
Pohlednice Újezdec roku 1926
Historie obce